TKH en de Sustainable Development Goals

In 2015 hebben 193 landen zich gecommitteerd aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Deze doelen vormen een actieplan voor een duurzame wereld zonder armoede. TKH onderkent de relevantie van de SDG’s. We hebben geïnventariseerd op welke SDG’s wij de grootste impact hebben zodat we hieraan direct onze bijdrage kunnen leveren.

TKH onderkent de relevantie van de SDG’s en de rol die het bedrijfsleven dient in te nemen om resultaat te sorteren.
We hebben geïnventariseerd op welke SDG’s wij de grootste impact hebben zodat we hieraan direct onze bijdrage kunnen leveren. Hiervoor hebben we de SDG’s afgezet tegen onze bedrijfsvoering en kernactiviteiten en gekeken naar ons gehele proces van waardecreatie. Uitgangspunt was daarbij de materialiteitsmatrix. Tevens hebben we de uitkomsten van de eerste analyse besproken met onze stakeholders.

We zijn uiteindelijk gekomen tot een aantal ‘high impact’ SDG’s, voor TKH.

SDG 7: Duurzame en betaalbare energie

Bij de dagelijkse bedrijfsvoering neemt TKH continu het reduceren van energie- en CO₂-verbruik in acht. We werken al ruim 10 jaar aan het verminderen van het energieverbruik en de CO₂-emissie en sturen hierop middels concrete doelstellingen. Daarnaast ontwikkelt TKH technologieën en oplossingen die bijdragen aan energie-efficiency en het gebruik van duurzame energie zoals duurzame kabelsystemen voor windparken en CO₂-neutrale verlichtingssystemen.

SDG 8: Fatsoenlijke banen en economische groei

TKH streeft ernaar om haar medewerkers te voorzien van een veilige en inspirerende werkomgeving. Wij bieden medewerkers trainingen en opleidingen om effectief te kunnen opereren en om vaardigheden verder te ontwikkelen. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een vanzelfsprekendheid. Tevens bieden we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij dragen in zowel onze bedrijfsvoering als ook door onze activiteiten en technologische oplossingen bij aan een verhoogde productiviteit waarmee de economie wordt gestimuleerd.

SDG 9: Innovatie en duurzame infrastructuur

Onze technologieën en oplossingen maken het mogelijk om een duurzame infrastructuur op te bouwen die voldoet aan hoge veiligheidseisen en efficiency. Voorbeelden hiervan zijn technologieën voor tunnel-infrastructuur en vliegvelden, maar ook de digitale infrastructuur via onze innovatieve glasvezelkabelsystemen. TKH heeft innovatie als strategische speerpunt voor verdere groei benoemd. Deze SDG raakt de core-business van TKH.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Het milieubeleid van TKH is gericht op het continu verbeteren van de milieuprestaties, waarbij TKH targets heeft op afvalreductie en recycling. Alle productie-bedrijven zijn gecertificeerd voor het milieuzorgsysteem ISO 14001 en werken volgens het LEAN-principe om verspilling te voorkomen. In de ontwerpfase kiest TKH haar grondstoffen en materialen zo uit dat deze geen nadelige effecten op het milieu hebben. TKH bespreekt duurzaamheid via haar ‘code of supply’ met leveranciers. De technologieën en totaalsystemen van TKH dragen ertoe bij dat onze klanten duurzaam kunnen acteren, zoals via de bandenbouwsystemen en de visiontechnologie voor inspectie- en kwaliteitscontrole. Daarnaast helpen de technologische oplossingen andere bedrijven om verantwoord en efficiënt te produceren. Hiermee leveren we een bijdrage aan een circulaire economie.

Door het koppelen van de SDG’s aan onze materialiteits-matrix en materiële thema’s zijn doelstellingen reeds geformuleerd die ook de SDG’s en onderliggende targets raken. Op deze manier borgt TKH structurele aandacht voor de voor haar meest relevante SDG’s. In onze communicatie zullen we de koppeling tussen de materiële thema’s en de SDG’s eveneens benadrukken om hiermee ook de aandacht te vestigen op de SDG’s.