Vermindering grondstofverbruik en afval

Duurzaam ondernemen is onder meer het bestendig omgaan met hulpbronnen. Via het ‘operational excellence’-programma hebben we voortdurend aandacht voor grondstofverbruik en voor de reductie van afval. Een efficiënt beheer van materialen en grondstoffen is relevant gelet op zowel het hoge verbruik van waardevolle metalen zoals koper en aluminium dat een essentieel onderdeel vormt van het productieproces, evenals het afval dat onvermijdelijk wordt gegenereerd.

Ons beleid is erop gericht om afval zodanig te elimineren, dat er zo min mogelijk impact ontstaat op het milieu. Daarmee voorkomen we ook onnodige kosten.

Wij hanteren hierbij twee benaderingen:

  • Kwantitatief: we brengen de hoeveelheid afval bij de bron structureel terug door de materiaalproductiviteit te verhogen. Door processen te verbeteren en door te innoveren wordt afvalreductie gerealiseerd.
  • Kwalitatief: we verminderen de schadelijke gevolgen van het afval. Dit betekent dat we grondstofuitputting tegengaan door gerecyclede materialen te gebruiken en de afvalverwerking te optimaliseren door meer samen te werken in de keten.

Het totale afval van de meest relevante grondstoffen, afgezet tegen de totale materiaalconsumptie, bedroeg in het verslagjaar 5,0%, daar waar 4,7% afval in 2016 werd gegenereerd. Deze procentuele stijging is voornamelijk veroorzaakt doordat we voor de productie van enkele nieuwe kabeltypes, waaronder die voor subseakabelsystemen, gedurende het verslagjaar in de commissioningfase zaten met de daarmee gepaard gaande ‘learning curve’-effecten. Dit veroorzaakt meer afval dan gebruikelijk is. Laten we dit buiten beschouwing dan hebben we 4,4% afval gegenereerd ten opzichte van de totale materiaalconsumptie, waarmee we ruimschoots binnen onze doelstelling blijven van maximaal 5%.

Van het afval is vervolgens 71,4% gerecycled daar waar wij als doelstelling 50% recycling hebben gesteld. Zuiver koperafval wordt door onze koperleverancier -na een aantal bewerkingen- opnieuw omgezet in volledig bruikbaar koper. Voor koper wordt daardoor een bijna 100%-recycling gerealiseerd. Kunststoffen die tijdens het kabelproductieproces onbruikbaar zijn geworden maar geschikt zijn om gerecycled te worden, worden aan afvalverwerkers aangeboden om hier nieuwe grondstoffen van te maken. Kabels en kabelstukken worden zoveel mogelijk gescheiden en gekeken wordt naar de mogelijkheden om de kabels volledig te kunnen recyclen. Dit geldt ook voor de kunststoffen die als isolatie- of mantelmateriaal worden gebruikt.

Bij keuzes in grondstoffen en materialen laten we duurzaamheidscriteria meewegen naast vanzelfsprekend prijs en kwaliteit. Tevens speelt samenwerking in de keten een grote rol in het succesvol introduceren van duurzame productinnovaties. Wij hebben ons aangesloten als één van de ketenpartners voor ‘100% circulair materiaalgebruik in de ondergrondse infrastructuur’. Door nauw samen te werken met ketenpartners bereiken we die innovaties die nodig zijn om deze ambitie waar te maken.

Werkmaatschappij TKF heeft in het verslagjaar een nieuwe circulaire middenspanningskabel ontwikkeld. Duurzaamheidsuitgangspunten daarbij zijn demontabelheid van de kabel, een lage milieu-impact en een zo hoog mogelijk percentage gerecycled materiaal. Er is gebruik gemaakt van vulelementen uit eigen recyclaat en van gerecycled koper. Een aluminium geleider is ontwikkeld met toevoeging van aluminium uit andere applicaties. Een uitdaging, aangezien aluminium, in tegenstelling tot koper, geen zuivere grondstof is maar een legering. Om een geleider technisch optimaal te laten functioneren, dient exact de juiste legering te worden samengesteld. De buitenmantel van de kabel is vervaardigd uit polyethyleen van gerecyclede en opgewaardeerde consumentengoederen. Naarmate onderdelen meer technische eigenschappen bevatten en moeten voldoen aan strenge normen om kwaliteit en functionaliteit te waarborgen, wordt het hergebruik van materialen navenant complexer. Uiteindelijk zijn betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de kabel nog steeds de belangrijkste voorwaarden voor een kabel- ontwerp.

Tevens blijven wij ons oriënteren op innovatieve productietechnieken en efficiencyverbetering in de keten. Wij hebben ketengesprekken gevoerd hoe processen en producten kunnen verduurzamen waardoor grondstoffen en energie effectiever worden toegepast en daardoor besparingen tot stand komen.