Integriteit en ethiek staan hoog in het vaandel bij TKH en vormen de basisprincipes van de cultuur die binnen TKH wordt nagestreefd. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vennootschap en Raad van Bestuur wordt vermeden, waarbij dit tevens dient als voorbeeldgedrag naar de totale organisatie.

TKH kent een gedragscode waarin de randvoorwaarden voor het dagelijks handelen is omschreven. Iedere medewerker ontvangt de gedragscode en dient er naar te handelen. De hoofdlijnen van de Code worden ook jaarlijks in het overleg tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Centrale Ondernemingsraad besproken. TKH hanteert daarnaast verschillend systemen om het risicobewustzijn goed in de organisatie te verankeren en daarmee risico’s zo goed mogelijk te voorkomen en te beheersen. In bijeenkomsten met eindverantwoordelijke managers en controllers besteedt TKH aandacht aan ethiek en integriteit middels presentaties en trainingen.

De Raad van Bestuur is alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden en heeft een procedure ingesteld zodat meldingen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden kunnen worden gedaan en geeft adequate opvolging aan deze meldingen.

GEDRAGSCODE TKH GROUP

TKH heeft een open, transparante cultuur en streeft ernaar eerlijk en integer zaken te doen, de wet na te leven en te waarborgen dat elke werknemer en zakelijke partner met respect wordt behandeld. TKH is trots op haar uitmuntende reputatie als verantwoordelijke en betrouwbare partner.

Deze gedragscode bevat de belangrijkste zakelijke normen als regels voor ethisch gedrag waaraan alle medewerkers van TKH zich dienen te houden, ongeacht specifieke waarden en zakelijke principes van lokale ondernemingen of reeds bestaande lokale codes. In sommige situaties kan het echter onduidelijk zijn hoe een zakelijke norm moet worden geïnterpreteerd en nageleefd. Daarom bevat deze gedragscode bijlagen met (i) nadere toelichtingen, (ii) voorbeelden en (iii) gedetailleerde richtlijnen voor elke zakelijke norm.

1 Zakelijke integriteit

1.1 Naleving van de wet

TKH moet alle (lokale) wet- en regelgeving die geldt voor haar zakelijke activiteiten, naleven. TKH vertrouwt erop dat u zorgt dat u op de hoogte bent van de toepasselijke wet- en regelgeving en dat u hieraan voldoet.

1.2 Preventie van fraude

TKH verwacht van u dat u op een betrouwbare en eerlijke manier uw werk doet, geen eigendommen van de vennootschap of van uw collega's steelt of misbruikt, niemand misleidt en geen manieren bedenkt om te profiteren op een wijze die TKH niet heeft bedoeld.

1.3 Geen corruptie of omkoperij

Koop op geen enkele wijze andere personen, organisaties of bedrijven om en doe hier ook geen pogingen toe. Bied nooit iets van waarde aan en accepteer nooit iets van waarde van iemand met het doel hulp te verkrijgen in zakelijke aangelegenheden. TKH wil iedere schijn van omkoperij of belangenconflict, onder welke omstandigheden ook, voorkomen. U mag daarom nooit een geschenk of entertainment aanvaarden (of aanbieden) waarvan de waarde hoger is dan € 100 of het equivalent daarvan in de lokale valuta. Wanneer u denkt dat het afwijzen of niet aanbieden strijdig is met de (plaatselijke) beleefdheidsnormen, laat het ons dan in ieder geval weten.

1.4 Vermijd belangenconflicten

Voorkom situaties waarin uw oordeel zou kunnen worden beïnvloed door tegenstrijdige loyaliteiten ten aanzien van TKH en een andere persoon of een ander bedrijf. Uw betrokkenheid bij een dergelijke situatie zou, zonder dat u zelf of TKH hierdoor in verlegenheid wordt gebracht, bekend moeten zijn zodat uw integriteit of die van TKH niet in gevaar komt.

1.5 Correcte verslaglegging

Alle rapporten, documenten, verslagen en financiële overzichten dienen op consistente en accurate wijze te worden vastgelegd, een waarheidsgetrouw beeld te geven en te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten en beleidslijnen voor interne controle.

1.6 Handel met voorwetenschap

Omdat de aandelen van TKH genoteerd zijn aan de effectenbeurs Euronext in Amsterdam, zijn wij wettelijk verplicht regels op te stellen om het gebruik van voorwetenschap door bestuurders, werknemers en overige zgn. ‘insiders te voorkomen. Bekendmaking van koersgevoelige commerciële of financiële informatie is over het algemeen verboden, aangezien dit de koers van het aandeel TKH kan beïnvloeden.

2 Getrouwe en tijdige openbaarmaking van informatie

In addition to the insider trading rules, any commercial or financially sensitive information regarding TKH may not be disclosed to the public nor communicated to the press. Furthermore, every employee should refrain from disclosing information, by any means of communication that may harm the image of TKH or any of its employees. You may not disclose any confidential information regarding TKH, its customers and suppliers. Always take appropriate measures to keep such information strictly confidential.

3 Omgang met toeleveranciers

Naast de regels voor het voorkomen van handel met voorwetenschap geldt dat u commercieel of financieel gevoelige informatie met betrekking tot TKH niet openbaar mag maken aan het publiek of aan de pers. Ook mag u geen informatie openbaar maken, via welk communicatiemedium ook, waardoor het imago van TKH of enige werknemer van TKH kan worden geschaad. U mag geen vertrouwelijke informatie over TKH, haar klanten en haar toeleveranciers openbaar maken. Neem altijd passende maatregelen om dergelijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen.

4 Verantwoordelijk gedrag op het werk

De IT- en communicatiesystemen van TKH zijn bedoeld voor zakelijk gebruik. De capaciteit, software en beveiliging zijn niet afgestemd op privégebruik en gebruik voor privédoeleinden dient zoveel als redelijk mogelijk is, te worden beperkt. Het is verboden tijdens kantooruren regelmatig gebruik te maken van persoonlijke e-mail of social media en voor privédoeleinden websites te bezoeken, gegevens te downloaden of software te installeren, aangezien dit schade kan toebrengen aan de systemen of de reputatie van TKH.

5 Verantwoorde werkomgeving

TKH streeft er voortdurend naar gezondheids- en veiligheidsaspecten in uw werkomgeving te verbeteren. Het management en elke individuele werknemer zijn er verantwoordelijk voor op de werkplaats een cultuur tot stand te brengen en in stand te houden die vrij is van pesterij en discriminatie en waarbij alle collega's worden gerespecteerd. TKH onderschrijft de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten aanzien van het respecteren en waarborgen van de mensenrechten.

6 Verantwoord ondernemen

TKH neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van energieverbruik, afvalreductie, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en een ieder die te maken heeft met de activiteiten van de TKH-groep, zeer serieus en verwacht van u hetzelfde. Als technologiebedrijf zijn wij sterk geworteld in de samenleving en zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijke rol in de samenleving. Naleving van de wet en voortdurende aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving zijn kernprioriteiten voor onze groep. TKH onderschrijft de richtlijnen van de OESO en de internationale arbeidsstandaarden ILO.

7 Autorisaties en goedkeuringen

Wij verwachten van u dat u uw manager op de hoogte stelt van bepaalde zakelijke aangelegenheden of hiervoor een passende autorisatie vraagt. Wij beschouwen dit als een essentiële zakelijke praktijk. Dit is niet bedoeld om de ondernemingsgeest te beperken, maar om het risico te verkleinen dat TKH op onjuiste wijze wordt vertegenwoordigd en gebonden. De directeuren van onze werkmaatschappijen hebben het Directiereglement ondertekend dat onder meer hierin voorziet.

8 Speak up!

Iedereen die voor TKH werkt, heeft verantwoordelijkheden en verplichtingen ten aanzien van het voorkomen van wangedrag. In de bijlage Klokkenluidersreglement wordt uiteengezet wat binnen TKH wordt verwacht en hoe wangedrag kan worden gemeld.

Voor meer informatie over de Gedragscode en de onderliggende documenten kunt u contact opnemen met de compliance officer (r.dieperink@tkhgroup.com) of de Director Internal Audit (d.postma@tkhgroup.com).