CONTINUE AANDACHT VOOR VERNIEUWING ZORGT VOOR EEN PRODUCTEN- EN DIENSTENPAKKET DAT TECHNOLOGISCH GEAVANCEERDE OPLOSSINGEN WAARBORGT. WE BENUTTEN MOGELIJKHEDEN VOOR GROEI DOELGERICHT EN BEPERKEN (FINANCIËLE) RISICO’S.

Met onze vier kerntechnologieën spelen we in op groeitrends en kunnen wij door middel van combinaties van deze technologieën innovatieve totaalsystemen aanbieden. Investeringen in R&D en het tot uitrol brengen van innovaties zijn belangrijke focusgebieden voor groei. We streven ernaar tenminste 15% van de omzet te laten bestaan uit innovaties die in de twee voorafgaande jaren zijn geïntroduceerd. Hierdoor bevindt het portfolio zich in een vroeg stadium van de productlevenscyclus. Wij investeren vooral in eigen technologie-ontwikkeling, maar werken bij specialismen ook nauw samen met derden. Wij concentreren ons op een toonaangevende positie in nichemarkten. Binnen onze drie business-segmenten hebben we zeven verticale groeimarkten gedefi nieerd waar wij de komende 3 - 5 jaar een groei verwachten te realiseren van € 300 tot € 500 miljoen.

Gezonde balansverhoudingen en een sterke operationele cash-flow hebben een hoge prioriteit in de ontwikkeling van de onderneming. Wij willen een bovengemiddelde jaarlijkse winstgroei per aandeel bereiken en een Net Debt/EBITDA-verhouding van maximaal 2,0. Omzetgroei realiseren we zowel autonoom als door middel van acquisities. Geografi sch ligt de focus voor groei op Europa, Noord-Amerika en Azië. De nadruk bij acquisities ligt op structureel gezonde bedrijven die aansluiten bij onze vier kerntechnologieën en de daarmee samenhangende verticale groeimarkten. Wij streven ernaar om op jaarbasis gemiddeld 1 tot 3 acquisities te doen met een omvang per acquisitie tussen € 10 miljoen en € 50 miljoen omzet. In de komende periode ligt de focus vooral op autonome groei en een optimale integratie van de (geacquireerde) ondernemingen in de TKH-organisatie. Door de focus op activiteiten met een hoger margepotentieel, is de middellange termijn bandbreedte voor de ROS-doelstelling >15%. De bandbreedte voor de middellange termijn ROCE-doelstelling bedraagt 22-25%.

Feiten & cijfers

€ 1,5
omzet (in mld)
20,5%
Innovaties
€ 63,2
R&D-uitgaven (in mln)
€ 7,0
subsidies en belastingbesparing door R&D (in mln)