U bent hier: Home / Corporate Governance / Introductie

Introductie

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hechten eraan de beginselen van integriteit, verantwoording en transparantie na te leven bij het besturen van de vennootschap en het te houden toezicht. De Corporate Governance-structuur binnen TKH is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht, de statuten van de vennootschap, de Nederlandse Corporate Governance Code en diverse interne reglementen.

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Corporate Governance Code (´Code 2016´) gepubliceerd. Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Code over het boekjaar 2017. De Code 2016 houdt een aantal belangrijke wijzigingen in ten opzichte van de bepalingen in de bestaande Corporate Governance Code uit  (‘Code’). Wij zullen de komende maanden verder analyseren wat de wijzigingen in de Code 2016 betekenen voor TKH, hoe de naleving van bepalingen wordt ingericht en welke bepalingen niet worden nageleefd, zodat we daarvan gemotiveerd opgave zullen doen in het bestuursverslag 2017.


De bestaande Code, is over boekjaar 2016 aangewezen als gedragscode bedoeld in artikel 2:391 lid 5 Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat in het onderhavige bestuursverslag mededelingen worden gedaan over de principes en best practice-bepalingen uit deze Code.


Corporate Governance-structuur

TKH Group NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het beheer van de onderneming ligt bij de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de Corporate Governance-structuur bij TKH en de naleving van de Code. De Code bevat principes en best practice bepalingen voor Nederlandse bedrijven met beursgenoteerde aandelen. Afwijkingen van de Code worden uitgelegd in overeenstemming met het “pas toe of leg uit”-principe vanuit de Code. TKH voldoet voor het merendeel aan de principes en best practice bepalingen uit de Code en toetst regelmatig of er punten ter verbetering zijn in de naleving van de Code.

Overeenkomstig de aanbeveling van de Monitoring Commissie Corporate Governance, zijn de hoofdlijnen van de Corporate Governance-structuur van TKH evenals de naleving van de principes en de best practice bepalingen, inclusief een toelichting op de afwijkingen, besproken in de Algemene Vergadering van 27 april 2010. Sindsdien is de Corporate Governance-structuur niet meer materieel gewijzigd. Indien er een materiële wijziging in de structuur en/of in de naleving van de Code plaatsvindt, zal dit als afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. In dit hoofdstuk geven wij een bondige omschrijving van de principes en best practice bepalingen uit de Code met daarnaast een toelichting op die onderwerpen waar de vennootschap afwijkt van deze Code met een zorgvuldige motivatie daarbij evenals een beschrijving van de voorgenomen (implementatie-)maatregelen.

De Algemene Vergadering heeft in de vergadering van 7 mei 2013 ermee ingestemd dat TKH vrijwillig het beperkte structuurregime toepast. Het belangrijkste verschil tussen het volledige structuurregime en het beperkte structuurregime is dat de leden van de Raad van Bestuur niet langer door de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen maar door de Algemene Vergadering. Deze benoeming door de Algemene Vergadering geschiedt op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen en is in overeenstemming met de Code. De statuten van TKH zijn laatstelijk gewijzigd per 15 mei 2013.


Het hoofdstuk uit het jaarverslag over de Corporate Governance Code bij TKH, inclusief de Corporate Governance Verklaring, is tevens hiernaast te downloaden.