U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2017

AvA 2017 TKH Group NV - 3 mei 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vindt plaats op woensdag 3 mei 2017 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

De agenda met toelichting, het jaarverslag 2016 met het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2016, de kennisgeving van het ontstaan van vacatures in de Raad van Commissarissen en de kennisgeving en de gegevens van de voor (her)benoeming voor te dragen leden van de Raad van Commissarissen, als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, liggen vanaf heden tot afloop van de vergadering ter inzage ten kantore van de vennootschap, Spinnerstraat 15 te Haaksbergen.

Deze stukken kunnen kosteloos worden aangevraagd bij de vennootschap (telefoon: 053-5732903; e-mail: info@tkhgroup. com) en bij ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’) (telefoon: 020-344 2000); e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com).

Tevens zijn deze stukken hiernaast  te downloaden:

  • Oproepadvertentie
  • Agenda met toelichting
  • Jaarverslag 2016 met het bestuursverslag en de jaarrekening 2016
  • CV de heer drs. Ph.P.F.C. (Philip) Houben
  • CV de heer ir. J.M. Kroon MBA
  • CV mevrouw drs. C.W. (Carin) Gorter RA
  • Volmacht

Registratietijdstip

Overeenkomstig het in de wet bepaalde hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op woensdag 5 april 2017, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - het "registratietijdstip" - zijn ingeschreven in een van de door de Raad van Bestuur aangewezen registers en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt. Voor aandeelhouders is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van TKH Group NV. Voor certificaathouders zijn als registers aangewezen de administraties van de intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op het registratietijdstip certificaathouder is. Nadere instructies voor aanwezigheid aan de vergadering zijn opgenomen in bijgevoegde oproepadvertentie.

(Elektronische) steminstructies en volmacht

Certificaathouders en houders van aandelen die niet zelf de vergadering zullen bijwonen, kunnen de stichting steminstructies verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen, mits ze zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering. Certificaathouders kunnen tot uiterlijk 26 april 2017 om 17.30 uur elektronische  steminstructies geven via www.abnamro.com/evoting. Een volmacht is tevens hiernaast te downloaden. De volmachten dienen uiterlijk 26 april 2017 om 17.30 uur door de vennootschap te zijn ontvangen (e-mail: info@tkhgroup.com).

Aantal gewone geplaatste aandelen per registratiedatum

Per registratiedatum zijn 42.821.763 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 806.413 in eigen bezit heeft, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-.  Per registratiedatum bedraagt het totale aantal uit te brengen stemmen 42.031.350.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.